ISO/IEC 27001. Sigurise se informacionit

Kerko  oferten e certifikimit

 

+355686030230

office@rig-cert.com

ISO/IEC 27001 eshte nje nga standartet me te njohura nderkombetare per sigurine e informacionit.

Ai mund të zbatohet dhe te jepet per cdo kompani, pavaresisht nga aktiviteti i saj.

 

RIGCERT ofron sherbime certifikimi ISO 27001 te akredituara qe do t’ju ndihmojne te permiresoni masat e kontrollit tuaj dhe te demonstroni pajtueshmeri me kerkesat tuaja te sigurise se informacionit.

 

Akreditimi RIGCERT për certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit sipas ISO/IEC 27001:2013.

Standarti ISO/IEC 27001

Siguria e informacionit percaktohet duke perdorur 3 elemente: konfidencialiteti (informacioni eshte i disponueshem vetem per personat e autorizuar); integriteti (informacioni eshte i plote dhe i sakte) dhe disponueshmeria (personat e autorizuar mund t’i qasen informatave kur ata kane nevoje).

 

Elementi kryesor i ISO 27001 eshte vleresimi i rreziqeve te sigurise qe kompania duhet te ndermarre dhe vendosja e masave per adresimin e ketyre rreziqeve.

Ekziston gjithashtu nevoja per objektiva te sigurise, nje politike sigurie e miratuar nga udheheqja e kompanise, pergjegjesite e personelit per menaxhimin e sigurise, auditimet e brendshme dhe rishikimet e menaxhimit.

Nder te tjera.

 

Pervec ketyre kerkesave, standarti ISO 27001 perfshin nje aneks me 114 kontrolle sigurie te grupuara ne kategorite e meposhtme:


– politikat e sigurise se informacionit;


– organizimi i sigurise se informacionit;


– sigurimi i burimeve njerezore;


– menaxhimin e aseteve;


– kontrollin e aksesit;


– kriptografia;


– siguria fizike;


– siguria e operacioneve;


– siguria e komunikimit;


– blerjen, zhvillimin dhe mirembajtjen e sistemeve dhe pajisjeve;


– mardheniet me furnitoret;


– menaxhimin e incidenteve te sigurise se informacionit;


– menaxhimin e vazhdimesise dhe


– pajtueshmerise me legjislacionin specifik mbi sigurine e informacionit.

 

Per te marre certifikimin ISO 27001 kompanite duhet te jene ne perputhje me te gjitha kerkesat e ketij standarti dhe te zbatojne masat e kontrollit per te siguruar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmerine e informacionit.

 

Certifikimi ISO 27001

ISO 27001:2013 mund te zbatohet dhe ti jepet cdo kompanie pavaresisht nga aktiviteti i saj dhe lloji i informacionit qe perpunon.

Ky standart mund te zbatohet individualisht ose te integrohet me standarte te tjera (p.sh. ISO 9001: 2015 ose ISO 22301: 2012).

Per te marre oferten tone te certifikimit ISO 27001, duhet te plotesoni formularin e meposhtem dhe ta dergoni ate. Ne kohen me te shkurter ju do te merrni oferten tone me e-mail.

Per cdo informacion ne lidhje me certifikimin ISO 27001 mund te na kontaktoni ne +355686030230 ose ne e-mail office@rig-cert.com.

Kerkesa per oferten e certifikimit

 

Kurse online ISO/IEC 27001

Ndiqni kurset tona ne internet ISO 9001:2015 QMS AUDITOR organizuar nga platforma Udemy

Ndiqni kurset tona ne internet

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

organizuar nga platforma Udemy

[qsm quiz=2]

[qsm quiz=3]

[qsm quiz=5]

[qsm quiz=6]